Giới thiệu‎ > ‎

Ban giám hiệu

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG


Nguyễn Thị Ngọc Thoa
HIỆU TRƯỞNG


Nguyễn Thị Liên
PHÓ HIỆU TRƯỞNG


Trịnh Thị Thủy
Cô Đặng Thị Xuân
(Hiệu trưởng 1999-2014)Cô Lê Thị Xuân An
(Hiệu trưởng 1983-1992)Cô Phan Thị Chiến
(Hiệu trưởng 1992-1999)