Giới thiệu‎ > ‎

Ban giám hiệu

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG


Nguyễn Thị Ngọc Thoa
HIỆU TRƯỞNG


Nguyễn Thị Liên
PHÓ HIỆU TRƯỞNG


Trịnh Thị Thủy




Cô Đặng Thị Xuân
(Hiệu trưởng 1999-2014)



Cô Lê Thị Xuân An
(Hiệu trưởng 1983-1992)



Cô Phan Thị Chiến
(Hiệu trưởng 1992-1999)