họp tổ thi đua lần 1/2015

HỌP TỔ THI ĐUA SỐ 2/MN LẦN 1 NĂM 2015

 

I. Thống nhất nội dung ký kết giao ước thi đua năm học2015-2016:

            1. Thông qua yêu cầu, nội dung buổi họp.

                        - Cử thư ký buổi họp.

            2. Đ/c Liên, tổ trưởng thông qua các minh chứng cho từng tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua cụ thể.     

3. Hiệu trưởng các trường tham gia thảo luận về nội dung, minh chứng các tiêu chuẩn, tiêu chí có ý kiến đề xuất các tiêu chí nếu thấy mức độ cao so với các trường.

            - Thảo luận về các điểm khống chế với tập thể đăng ký “Tập thể lao động xuất sắc và Tập thể lao động tiên tiến”.

            4. Các trường thông qua đăng ký danh hiệu thi đua “Tập thể - cá nhân” năm học 2015-2016.

            5. Thảo luận:

            - Cách chấm và đối chiếu bảng điểm thi đua cuối năm.

            - Một số nội quy, quy định về một số vấn đề trong tổ:

            + Thành phần vắng họp " trừ điểm.

            + Báo cáo chậm nhắc lần 1, lần 2 " trừ điểm.

            + Theo dõi và tổng hợp các vi phạm trong năm " đối chiếu chấm điểm.

            + Các minh chứng bằng hình ảnh, văn bản hay hình thức nào?

            6. Thống nhất thời gian họp định kỳ năm học.

            7. Thông qua biên bản họp - ký kết giao ước thi đua.

II. Nội dung ký kết giao ước:

1. Mỗi đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch; phấn đấu nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giáo dục; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; giải quyết công việc nhanh chóng, kịp thời, chính xác; thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường Mầm non;

2. Phấn đấu xây dựng tổ chức Đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; công đoàn, đoàn thanh niên CSHCM đạt vững mạnh;

3. Mỗi cán bộ, công chức, Đảng viên chấp hành tốt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, quy định của ngành;

4. Thực hiện đúng luật cán bộ, công chức; xây dựng nội bộ đoàn kết; thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng;

5. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức Hội nghị CBCC theo đúng quy định của Pháp luật;

6. Mỗi đơn vị xây dựng nội quy hoạt động của trường; CBCC thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy chế văn hóa công sở. Cơ quan được công nhận cơ quan văn hóa;

7. Thực hiện tốt công tác tài chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng;

8. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả;

9. Thực hiện tốt công tác báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Phòng GD&ĐT và của tổ thi đua;

10. Thực hiện tốt luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn; quy định về công tác thi đua, khen thưởng của các cấp;

11. Các đơn vị có các hoạt động thiết thực hưởng ứng các ngày lễ lớn theo qui định; thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần của cán bộ công chức viên chức, vận động cán bộ công chức viên chức trong trường tham gia tích cực công tác xã hội, đóng góp các loại quỹ theo quy định.

12. Đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2015 – 2016 của 10 trường:

- Tập thể LĐXS: MG Hướng Dương, MN Hoa Sữa, MN 2/9

- Tp thể LĐTT: MN Ninh Đông, MN Ninh Thủy, MN Ninh Trung, MN Ninh Phước, MN Ninh Đa,                 MN Ninh Hải, MN Ninh Thọ.Comments