Liên hệ

Mọi ý kiến đóng góp của quý Phụ huynh
 
Xin liên hệ:     * Email       : mghduong.nh@khanhhoa.edu.vn
                     * Điện thoại: 058.3844393
 
Đường dây nóng:

 CHỨC VỤ
 HỌ TÊN
 SỐ ĐIỆN THOẠI
 Email
 Hiệu trưởng Đặng Thị Xuân
0905.273284
 dtxuan.mghduong.nh@khanhhoa.edu.vn
 Phó hiệu trưởng Nguyễn Thị Liên

 ntlien.mghduong.nh@khanhhoa.edu.vn
 Phó hiệu trưởng Nguyễn Thị Ngọc Thoa
 0905.519366 ntnthoa.mghduong.nh@khanhhoa.edu.vn
 Admin
 Nguyễn Hồng Hảo01658945585 
 nguyenhonghao92@gmail.com